Regulamin programu Razem Bezpieczni

Regulamin programu „RAZEM BEZPIECZNI” dla Firm i wyrobów.

 1. Prawo do oznakowania swojego wyrobu (opakowania) znakiem „RAZEM BEZPIECZNI” posiada wyłącznie Producent / Importer będący członkiem ZPOB po przyznaniu stosownego Certyfikatu.
 2. Wyrób zgłoszony przez Producenta / Importera do przyznania mu Certyfikatu „RAZEM BEZPIECZNI” powinien charakteryzować się :
  • estetycznym opakowaniem na którym umieszczony będzie znak „RAZEM BEZPIECZNI”,
  • spełniać wymogi normy PN-EN dla danego wyrobu potwierdzone Certyfikatem, Świadectwem Badań lub Aprobatą Techniczną z Laboratorium Badawczego ITB lub IMP posiadającego akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA),
  • minimalne wymagania norm wg PN-EN dla poszczególnych wyrobów, pozwalające na oznakowanie znakiem „RAZEM BEZPIECZNI” danego produktu przedstawiono w załączniku nr 1,
  • warunkiem dopuszczenia wyrobu do ubiegania się o Certyfikat „RAZEM BEZPIECZNI” jest dostarczenie (przesłanie) przez Producenta / Importera do Zarządu ZPOB wniosku o przyznanie Certyfikatu „RAZEM BEZPIECZNI” - załącznik nr 2.
 3. Ocenę, a w jej wyniku przyznanie lub nie Certyfikatu „RAZEM BEZPIECZNI” dokona Zespół Ekspertów, w skład którego wchodzić będą przedstawiciele wszystkich Firm członkowskich ZPOB oraz przedstawiciele Instytutu Techniki Budowlanej i Instytutu Mechaniki Precyzyjnej. Jego zebrania odbywać będą się w zależności od potrzeb, jednak nie częściej niż dwa razy w roku kalendarzowym.
 4. Składka zgłoszeniowa wyrobu do przyznana Certyfikatu „RAZEM BEZPIECZNI” wynosi 200,00 PLN za każdy wyrób, płatna na konto ZPOB w dniu złożenia wniosku.
 5. Po pozytywnej ocenie przez Zespół Ekspertów ZPOB wyrób otrzyma stosowny Certyfikat „RAZEM BEZPIECZNI”, uprawniający do znakowania opakowania oraz Instrukcji Montażu tego wyrobu. Certyfikat zostanie przesłany przez Sekretariat ZPOB do Firmy w formie elektronicznej (pdf).
 6. Certyfikat „RAZEM BEZPIECZNI” dla danego wyrobu jest przyznawany na okres 3 lat.
 7. Szerokość znaku „RAZEM BEZPIECZNI” umieszczanego na opakowaniu wyrobu oraz na jego Instrukcji Montażu nie może być mniejsza niż 15 mm i nie może przekraczać wymiaru 40 mm.
 8. Roczna składka licencyjna, za używanie przyznanego znaku „RAZEM BEZPIECZNI”, to kwota 200,00 PLN za każdy wyrób.
 9. W przypadku negatywnej oceny wyrobu przez Zespół Ekspertów ZPOB , składka zgłoszeniowa nie podlega zwrotowi.
 10. Zabrania się umieszczać znak na opakowaniach i materiałach reklamowych wyrobów nie posiadających Certyfikatu „RAZEM BEZPIECZNI”.
 11. W przypadku utraty ważności Certyfikatu lub wystąpienia ze ZPOB, Producent / Importer zobowiązany jest w terminie 3 miesięcy zaprzestać znakowania swoich wyrobów logo „RAZEM BEZPIECZNI”.
 12. Lista wyrobów, którym przyznano Certyfikat „RAZEM BEZPIECZNI” wraz z symbolem handlowym będzie umieszczona na stronie internetowej www.razembezpieczni.pl.
 13. Członek ZPOB może używać znaku „RAZEM BEZPIECZNI” do celów reklamowych, w katalogach, na swojej stronie internetowej, na swoich bilbordach oraz innych materiałach reklamowych. Warunkiem jest dostarczenie (przesłanie) przez Producenta / Importera do Zarządu ZPOB wniosku – załącznik nr 3.
 14. Roczna składka licencyjna, za używanie znaku „RAZEM BEZPIECZNIE” przez firmę będącą członkiem ZPOB do celów ogólno reklamowych, to kwota 200,00 PLN.
 15. W przypadku wystąpienia ze ZPOB, Producent / Importer zobowiązany jest:
  • w terminie 3 miesięcy usunąć znak „RAZEM BEZPIECZNI” z elektronicznych materiałów reklamowych, zaprzestać druku materiałów reklamowych ze znakiem „RAZEM BEZPIECZNI”,
  • w ciągu roku od dnia wystąpienia ze ZPOB zaprzestać rozprowadzania drukowanych materiałów reklamowych.
 16. Uzyskane środki pieniężne zebrane ze składek zgłoszeniowych i licencyjnych przeznaczane będą na bieżącą obsługę i materiały reklamowe programu „RAZEM BEZPIECZNI” oraz aktualizacje strony internetowej www.razembezpieczni.pl.
 17. O korzystanie ze znaku i w jakim zakresie, przez inne podmioty (firmy) nie będące członkiem ZPOB, decydować będzie zarząd Związku, po zasięgnięciu opinii swoich członków.
 18. Warunki współpracy oraz ewentualna opłata licencyjna lub odstąpienie od niej będzie określać zawarta umowa z zainteresowanym do używania naszego znaku.
 19. Lista Firm (podmiotów) wspierających projekt, nie będących członkiem ZPOB, zostanie umieszczona na stronie internetowej www.razembezpieczni.pl.

Do pobrania:
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3


Regulamin programu „RAZEM BEZPIECZNI” dla „Serwisów Kluczowych”.

ZAŁOŻENIA :

 • Udzielanie autoryzacji na kopiowanie kluczy i montaż systemów „Master Key” pozostaje w gestii i na zasadach przyjętych indywidualnie przez poszczególnych Producentów / Importerów.
 • Warunki handlowe pozostają w gestii poszczególnych Producentów / Importerów.

PROCEDURA :

 1. Producent / Importer będący członkiem ZPOB zgłasza kandydaturę swojego autoryzowanego partnera do przyznania mu wyróżnienia „RAZEM BEZPIECZNI”.
 2. Jednocześnie zainteresowany „Serwis Kluczowy” wypełnia i składa do ZPOB wniosek (załącznik nr 4) o chęci uczestnictwa w programie „RAZEM BEZPIECZNI”.
 3. ZPOB (Zespół Ekspertów) ocenia, na podstawie najlepszej wiedzy swoich członków czy „Serwis Kluczowy” spełnia wymagania.
 4. Każdy „Serwis Kluczowy” aspirujący do uzyskania wyróżnienia „RAZEM BEZPIECZNI” musi uzyskać poparcie każdego Członka ZPOB, nawet jeśli dany „Serwis Kluczowy” nie sprzedaje jego produktów, ani nie posiada jego autoryzacji.
 5. Po pozytywnym zaopiniowaniu „Serwis Kluczowy” otrzyma dokument w postaci Certyfikatu „RAZEM BEZPIECZNI”, który wręczany będzie przez Zarząd ZPOB.
 6. Certyfikat „RAZEM BEZPIECZNI” dla „Serwisu Kluczowego” przyznawany jest na okres 3 lat.
 7. Lista „Serwisów Kluczowych” nagrodzonych Certyfikatem „RAZEM BEZPIECZNI” będzie umieszczona na stronie internetowej www.razembezpieczni.pl.
 8. Przyznany Certyfikat oraz otrzymane materiały reklamowe „Serwis Kluczowy” powinien wyeksponować w miejscu widocznym dla klientów w swojej Firmie.
  Do pobrania:
  Załącznik nr 4

Regulamin prac Zespołu Ekspertów

 1. W skład Zespołu Ekspertów wchodzą: (załącznik nr 5)
  • po jednym stałym członku zespołu z każdej Firmy będącej członkiem Związku Producentów Okuć Budowlanych
  • po jednym przedstawicielu z Instytutu Techniki Budowlanej i Instytutu Mechaniki Precyzyjnej
 2. Zebrania Zespołu Ekspertów odbywać będą się w zależności od potrzeb, jednak nie częściej niż dwa razy w roku kalendarzowym.
 3. Aby zebranie Zespołu Ekspertów było prawomocne, do podejmowania decyzji zgodnie ze Statutem Związku Producentów Okuć Budowlanych musi w nim uczestniczyć minimum 50% stałych członków Zespołu Ekspertów.
 4. W przypadku braku możliwości przybycia na zebranie, stały członek Zespołu Ekspertów może w zastępstwie być reprezentowany przez innego przedstawiciela danej Firmy.
 5. Każdy członek Zespołu Ekspertów o terminie i miejscu zebrania zostanie poinformowany pocztą elektroniczną minimum 3 tygodnie przed spotkaniem.
 6. Do zadań Zespołu Ekspertów należy :
  a) Uzupełnianie listy wyrobów mogących ubiegać się o Certyfikat „RAZEM BEZPIECZNI” oraz ustalanie minimalnych wymagań dla tych wyrobów (załącznik nr 1 programu).
  b) Ocena merytoryczna przedstawionego przez Producenta / Importera będącego członkiem ZPOB wniosku o przyznanie Certyfikatu „RAZEM BEZPIECZNI” dla swojego wyrobu.
  Przedstawiciele Firm wchodzących w skład Zespołu Ekspertów nie mają prawa kwestionować ani wnosić uwag co do przedstawionych Świadectw Badań, Certyfikatów, Aprobat Technicznych wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej i Instytut Mechaniki Precyzyjnej.
  c) Ocena wiarygodności „Serwisu Kluczowego” ubiegającego się o Certyfikat „RAZEM BEZPIECZNI” na podstawie przesłanego wniosku oraz opinii członków ZPOB.
 7. Przy uzupełnianiu listy wyrobów mogących ubiegać się o Certyfikat oraz zatwierdzaniu minimalnych wymagań dla danego wyrobu, a także wszystkich innych spornych sprawach obowiązywać będzie zasada „większości” (głosowanie jawne obecnych na zebraniu).
 8. Przy przyznawaniu Certyfikatu dla wyrobu lub „Serwisu Kluczowego” obowiązywać będzie zasada „jednomyślności” (głosowanie jawne obecnych na zebraniu). Sprzeciw któregoś z członków Zespołu Ekspertów powinien być konkretnie uzasadniony (udokumentowany).
 9. Decyzja o przyznaniu lub nie Certyfikatu „RAZEM BEZPIECZNI” zostanie odnotowana przez prowadzącego posiedzenie na złożonym wniosku i przekazana do Sekretariatu ZPOB, który to powiadomi zainteresowaną Firmę lub „Serwis Kluczowy” o podjętej decyzji.
  Certyfikaty dla wyrobów będą wysyłane przez Sekretariat Związku Producentów Okuć Budowlanych pocztą elektroniczną (PDF) do Firm.
  Certyfikaty dla „Serwisów Kluczowych” będą wręczane przez przedstawiciela Zarządu Związku Producentów Okuć Budowlanych osobiście szefowi serwisu.
  Do pobrania:
  Załącznik nr 5

ZWIĄZEK PRODUCENTÓW OKUĆ BUDOWLANYCH
61-005 Poznań, ul. Koronkarska 7/11 pok. 303 
NIP: 778-13-69-955, REGON: 639685061
e-mail: zpob@razembezpieczni.pl